Introducere în Noul Testament III

În cadrul cursului Introducere în Noul Testament III vă prezentăm aspectele de istorie literară (autor, destinatar, locul, timpul și circumstanțele în care au fost scrise, motivul care a stat la baza consemnării lor, forma și structura literară) a scrisorilor lui Pavel (Galateni, Romani, Filipeni, Coloseni, Efezeni şi Epistolele Pastorale), principalul lor conținut, cele mai reprezentative teme și motive teologice. Bazându-se pe informații istorice și factuale anterioare, cursul introductiv va iniția cursantul în exegeză și în abordarea teologică.

Competențe

Competențe specifice

Cursantul învață istoricul literar a scrisorilor lui Pavel către Galateni, Romani, Filipeni, Coloseni, Efezeni şi Epistolele Pastorale, conținutul lor, principalele teme și motive teologice, este capabil să combine aceste aspecte cu informațiile deja acumulate și le poate prezenta într-o manieră liberă și profesională.

Competențe generale

Cursantul exersează citirea apreciativă a Bibliei, își îmbogățește cunoștințele factuale, se formează și perfecționează gradual abordarea sa teologică, procesul său de luare a deciziilor este mai factual, exact și stabil iar capacitatea sa sistematică și integratoare crește.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 75
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 5
Tutoriat 2
Total studiu individual 47

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da un examen final oral.

Bibliografie

Ediție de surse

Colecție de studii

Carte