Exegeza Noului Testament I

„Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine, și care împarte drept Cuvântul adevărului..” 2Tim 2:15

Țelul cursului: a prezenta, cum se pot aplica cunostințele metodologice deja însușite de către student în exegeza Noului Testament.

Competențe

Competențe specifice

Studentul este capabil să delimiteze părțile componente ale pericopei și să recunoască contextul lor; este capabil să aplice metodele cele mai adecvate de exegeză asupra textului; pe baza cunoștiințelor deja însușite este în stare să decidă care este explicația cea mai potrivită și poate să justifice această alegere. Studentul este capabil să prezinte și să conchidă în mod sistematic rezultatele exegezei pe baza comentariilor și pe baza cercetării realizate de el însuși.

Competențe generale

Studentul este capabil să facă o traducere despre un text dat și să explice acesta folosind literatura de specialitate.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 123
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 47
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 47
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 1
Total studiu individual 95

Examinare

Examen oral. Componentele notei: activitate în timpul orelor de curs (20%), examen final (80%).

Bibliografie

Articol în revistă

Carte

Articol în carte