Introducere în Noul Testament IV

În cadrul cursului de Introducere în Noul Testament IV vă prezentăm aspectele de istorie literară (autor, destinatar, locul, timpul și circumstanțele în care au fost scrise, motivul care a stat la baza consemnării lor, forma și structura literară) ale scrisorii către Evrei, ale Epistolelor Generale, precum și a Cărții Revelației, principalul lor conținut, cele mai reprezentative teme și motive teologice ale acestora.
De asemenea, se vor prezenta premizele și circumstanțele istorice a formării Noului Testament ca un întreg (istoria Canonului) și a transmiterii acestuia (istoricul textual). Bazându-se pe informații istorice și factuale deja cunoscute, cursul introductiv inițiază cursantul în exegeză și în abordarea teologică privind Noul Testament.

Competențe

Competențe specifice

Cursantul învață istoricul literar a scrisorii către Evrei, a Epistolelor Generale, precum și a Cărții Revelației, conținutul lor, principalele teme și motive teologice, este capabil să combine aceste aspecte cu informațiile deja acumulate și le poate prezenta într-o manieră liberă și profesională.

Competențe generale

Cursantul exersează citirea apreciativă a Bibliei, își îmbogățește cunoștințele factuale, se formează și perfecționează gradual abordarea sa teologică, procesul său de luare a deciziilor este mai factual, exact și stabil iar capacitatea sa sistematică și integratoare crește.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 75
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 5
Tutoriat 2
Total studiu individual 47

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da un examen final oral.

Bibliografie

Ediție de surse

Colecție de studii

Carte