Limba greacă IV

Îmbogățirea cunoștințelor privind conjugația verbelor atematice, analiza morfologică și sintactică asupra textelor din Noul Testament și Septuaginta. Îmbogățirea vocabularului și îmbogățirea cunoștințelor privind termenile teologice. Însușirea cunoștințelor sintactice de bază și exersarea traducerii.

Competențe

Competențe specifice

După însușirea cunoștințelor morfologice și sintactice studentul este capabil să traducă punctual textul Noului Testament Grec și este pregătit pentru exegeza Noului Testament.

Competențe generale

În posesia cunoștințelor morfologice și sintactice studentul este capabil să analizeze părțile de vorbire, recunoaște funcția lor sintactică și analizează sintactic frazele și propozițiile acestora.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 98
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 45
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 24
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 1
Total studiu individual 70

Examinare

Verificarea pe parcurs se realizează prin teste. Nota finală se rezultă din media notelor obținute la testări (30%) și nota examenului oral (70%).

Bibliografie

Carte