Exegeza Noului Testament II

„Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n’are de ce să-i fie rușine, și care împarte drept Cuvântul adevărului.” 2 Timotei 2,15

Țelul disciplinei Exegeza Noului Testament II: aplicarea metodelor de exegeză deja însușite.

Competențe

Competențe specifice

Studentul este capabil să facă o traducere de sine stătătore despre o pericopă dată și folosind bibliografia de specialitate est capabil să exegeteze aceasta.

Competențe generale

Studentul este capabil să delimiteze unitățile unei pericope din Noul Testament, recunoaște contextul lor mai apropiat și mai larg. Studentul poate să aplice metodele cele mai adecvate, în cazul când comentariile înșiră mai multe posibilități de explicare. Este capabil să facă o alegere pe care o justifică, și este capabil să prezinte sistematizat rezultatele exegezei pe baza literaturii și pe baza rezultatelor obținute prin muncă proprie.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 123
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 47
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 47
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 1
Total studiu individual 95

Examinare

Componența notei finale: participare activă în cadrul cursului (20%), examenul final (80%).

Bibliografie

Carte

Articol în revistă