Hermeneutică biblică

În cadrul cursului de Hermeneutică biblică vom observa istoria hermeneuticii, oferind o atenție specială acelor constatări care încă au o relevanță în ziua de azi în procesul interpretării textului și în procesul de predică. În cadrul acestui curs, în mod independent de o anumită eră sau filozof, vom prezenta nu doar acele reguli și metode care ajută înțelegerea, dar în principal acele considerente principiale care au marcat o eră (teorii filozofice sau literare) și care au contribuit într-o manieră decisivă la extragerea sensului anumitor aspecte.

Competențe

Competențe specifice

Studentul exersează lecturarea unor scrieri filozofico-conceptuale dificile, învață cele mai importante expresii hermeneutice, folosește în mod corect conceptele hermeneutice elementare, descoperă diverse abordări, posibilitățile care se găsesc în acestea și este capabil să decidă care sunt acele principii și etape practice care îl ajută într-o manieră pozitivă în munca sa de cercetare și în activitatea sa hermeneutică, fără a pierde natura sa creștină și ecleziastică. Studentul are capacitatea de a proiecta, elabora și susține o predică (un discurs) bine argumentată pe baza textelor sacre.

Competențe generale

Studentul are abilități de identificare a paradigmelor interpretative a căror aplicare face posibilă actualizarea mesajului Sfântei Scripturi, este capabil să interpreteze textul biblic și teologic într-o anumită situație hermeneutică, și dispune de aptitudini dialogic irenice. Studentul este capabil să demonstreze capacitatea de conexare a cunoștințelor dobândite cu ansamblul disciplinelor studiate, precum și cu activitatea sa profesională pe care o urmează să desfășoare.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 2 0
28 ore/semestru 0 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 121
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 30
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 20
Tutoriat 3
Total studiu individual 93

Examinare

Studentul studiază pentru fiecare curs fragmentul desemnat și literatura aferentă. În prima parte a cursului materialul studiat va fi sistematizat, procesat într-o manieră interactivă, care va oferi posibilitatea de a pune în practică informațiile învățate. Participarea activă, relevantă și constructivă din timpul cursurilor va reprezenta o parte din nota finală. Cursantul își va demonstra cunoștințele și abilitățile dobândite în cadrul unui examen scris.

Bibliografie

Carte