Texte controversate în Vechiul Testament

Acest curs analizează texte controversate ale Bibliei Ebraice pentru teologia iudeo-creștină din punctul de vedere al cititorului contemporan. Textele menționate au jucat deseori - nu numai în discursul contemporan, dar pe tot parcursul istoriei hermeneuticii Vechiului Testament - un rol important în procesul de a contesta relevanța și normativitatea Vechiului Testament pentru gândirea creștină și modernă. Cursul relevă istoria interpretării ale acestor texte și caută cheia hermeneutică prin care aceste texte își pot păstra legitimitatea în canonul bisericii creștine și chiar dincolo de acesta.

Competențe

Competențe specifice

Confruntarea studentului cu textele problematice din Vechiul Testament ajută la dobândirea unei viziuni nuanțate față de literatura veterotestamentară. Studentul va dezvolta o atitudine hermeneutică critică în legătură cu texte biblice.

Competențe generale

Prin confruntare cu situații critice din Vechiul Testament, studentul își dezvoltă o atitudine nuanțată față de situații care diferă în comparație cu cea obișnuită. Studentul va fi capabil să ia atitudine critică față de poziții diferite în legătură cu o anumită problemă.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 88
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 0
Total studiu individual 60

Examinare

Scopul examinării este evaluarea abilităților de rezolvare a problemelor complexe în cazuri concrete. Examenul scris are o formă de test cu 4-5 texte biblice, având ca temă subiectele discutate în cadrul cursurilor. Pe baza studiilor de caz, studentul își dă dovadă că înțelege complexitatea problemei în pericopa biblică respectivă, poate reflecta critic asupra aspectelor critice din acel text, și propune o soluție exegetică / hermeneutică, bazându-se pe informațiile și metodologiile însușite în cadrul cursului urmat și din bibliografia aferentă.

Bibliografie

Articol în revistă

Carte

Articol în carte

  • Angel, Hayyim (2009): The Uncertainty Principle of Repentance in the Books of Jonah and Joel In: Angel, Hayyim: Revealed Texts, Hidden Meanings: Finding the Religious Significance in Tanakh . Jeruzsálem: Ktav Publishing House, pp. 148-161
  • Freedman, David Noel (1997): When God Repents. In: Divine Commitment and Human Obligation: Selected Writings of David Noel Freedman . Grand Rapids: Eerdmans, pp. 409-446
  • Jeremias, Jörg (2009): JHWH – ein Gott der „Rache“? In: Karrer-Grube, Christoph: Sprachen-Bilder-Klänge. Dimensionen der Theologie im Alten Testament und in seinem Umfeld . Alter Orient und Altes Testament 359. Münster: Ugarit Verlag, pp. 89-104
  • Zenger, Erich (2004): Rache. In: Religion in Geschichte und Gegenwart 7.. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), pp. 11-12