Exegeza Vechiului Testament II

Scopul acestui curs este de a ilustra procesul de interpretare a textelor profetice din Vechiului Testament. Textele profetice au un limbaj specific și o structură literară aparte în contextul biblic. Ei apar deseori ca texte poetice. Mai mult, la cărțile profetice vorbim în general despre pericope scurte cu o origine proprie, independentă. Aceste unități independente au fost reunite în colecții mai mari și cărți de editori și redactori. Ca urmare a acestui proces de redactare, textul final superimpune câteva straturi retorice și teologice. De aceea analiza acestor texte începe la forma finală, dar nu se oprește aici, ci se întreabă de sensuri anterioare ale subunităților redactate.

Ca studiu de caz, acest curs se concentrează asupra cărții profetului Habacuc, care pare a fi fost compus în secolul al 6-lea î.Chr. Această carte profetică se desprinde deci dintr-o eră de o însemnătate aparte pentru Iuda și locuitorii acesteia. În acest secol identitatea poporului este contestată de mai multe schimbări istorice cum ar fi distrugerea templului și prăbușirea societății. Dar această eră este caracterizată și de o renaștere națională în cursul căreia patrimoniul literar iudean a fost colectat și reevaluat. Cartea lui Habacuc prezintă modul în care acest proces de reevaluare conduce la întrbări noi legate de interpretare. Cursul începe cu o prezentare a stării actuale de cercetare a cărții lui Habacuc, subliniind problemele cele mai însemnante, care vor fi analizate în detaliu pe parcursul tratării exegetice a pericopelor individuale aferente.

Competențe

Competențe specifice

Acest curs are ca scop ca studentul
 • să fie capabil să traducă orice text din Biblia Ebraică cu ajutorul materialului necesar (dicționare etc.) și să analizeze aceste texte într-un mod aprofundat prin metodele exegetice însușite;
 • să poată descrie procesul de compoziție a cărții profetului Habacuc;
 • să înțeleagă relevanța problemelor aferente procesului de compoziție pentru interpretarea textelor profetice;
 • să fie capabil să contureze într-o formă vizuală structura logică a unui text biblic complex;
 • să definească idea principală a unui text biblic și să interpreteze relația internă a propozițiilor;
 • să precepe importanța genului literar și a elementelor retorice pentru interpretarea textelor biblice;
 • să localizeze mesajul teologic al unei pericope în contextul mai larg al Vechiului Testament și al Bibliei în general.

Competențe generale

Cursul contribuie la competențele generale ale studentului
 • de a interpreta un text literar complex;
 • de a delinea o idee principală într-un text complex;
 • de a identifica caracteristicile retorice ale unui autor în prezentarea mesajului său;
 • de a recunoaște importanța factorilor multiple care joacă un rol în istoria unui text;
 • de a lua o poziție critică față de un text oarecare, precum și față de interpretările antice sau moderne ale acestora.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 126
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 48
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 48
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 2
Total studiu individual 98

Examinare

Studentul va pregăti analiza semantică și gramaticală a textului biblic care urmează a fi abordată in cadrul cursului (preparație). În final va avea loc un examen scris din întregul material analizat în cadrul cursurilor. Nota finală se compune din pregătirea regulară pentru cursuri (20%) și examenul final (80%).

Bibliografie

Carte

Articol în revistă

Articol în carte