Limba ebraică I

Limba ebraică este cea mai importantă limbă originală a Vechiului Testament. În cursurile oferite candidaţii vor avea posibilitatea să înveţe noţiunile de bază a acestei limbi. După învăţarea technicilor de scriere şi de citire, prin aprofundatrea în gramatica ebraică şi prin crearea unui vocabular de bază, studenţii se vor familiariza şi cu modul de gândire al Vechiului Testament. Deoarece scopul cursurilor este citirea Sfintei Scripturi în limbile originale şi interpretarea pe baza acestora, principalul accent cade pe pregătirea studenţilor de a fi capabili să lucreze individual cu ajutorul dicţionarelor şi gramaticilor, care le stau la dispoziţie.

Competențe

Competențe specifice

Pe baza cunoştinţelor morfologice candidatul este capabil să recunoască proprietăţile de bază ale limbii ebraice, şi după caz simte diferenţa între textul original şi traducerile folosite. După învăţarea technicilor de scris şi de citire, şi a noţiunilor fundamentale de gramatică, candidatul este capabil să citească texte ebraice, şi începe să folosească metodele analizei morfologice.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 22
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 3
Total studiu individual 75

Examinare

Cunoştinţele gramaticale se vor evalua prin teste în scris. La sfârşitul semestrului va avea loc un examen oral, prin care se va evalua capacitatea de a analiza texte biblice folosind cunoştinţele gramaticale şi de vocabular din materia semestrului.

Bibliografie

Carte

  • Molnár János (2008): Héber nyelvtan. Református Tanárképző egyetemi jegyzetek 2. Cluj-Napoca: Kolozsvári Egyetemi Kiadó, pp. 207
  • Seow, Choon-Leong (1995): A Grammar for Biblical Hebrew. Nashville: Abingdon Press, pp. 1-366