Limba ebraică IV

Scopurile cursurilor și exerciților din acest semestru sunt următoarele: îmbogățirea cunoștințelor morfologice cu cele sintactice, îmbogățirea fondului principal de cuvinte și dezvoltarea deprinderii de traducere.

Competențe

Competențe specifice

După însușirea cunoștințelor morfologice și sintactice, folosind vocabulare, studentul este capabil să traducă textul Vechiului Testament și prin acesta este pregătit din punct de vedere lingvistic să studieze exegeza Vechiului Testament.

Competențe generale

După însușirea cunoștințelor morfologice și sintactice și cu folosirea vocabularelor studentul este capabil să analizeze sintactic părțile de vorbire și propozițiile.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 24
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 1
Total studiu individual 75

Examinare

Verificare pe parcurs se realizează prin teste. Nota finală se rezultă din media notelor obținute la testări (50%) și nota examenului oral (50%)

Bibliografie

Carte