Introducere în Noul Testament I

În cadrul cursului Introducere în Noul Testament I vă prezentăm condițiile și circumstanțele în care s-a format tradiția sinoptică, inițiem cursantul în esența problemelor sinoptice și în posibilele soluții oferite acestor probleme. Vom discuta aspectele de istorie literară (autor, destinatar, locul, timpul și circumstanțele în care au fost scrise, motivul care a stat la baza consemnării lor, forma și structura literară) ale evangheliilor sinoptice, principalul lor conținut, cele mai reprezentative forme literare a lor, precum și temele și motivele teologice, într-o încercare de a oferi o abordare cât mai exhaustivă. Bazându-se pe informații istorice și factuale, cursul introductiv inițiază cursantul în exegeză și în abordarea teologică.

Competențe

Competențe specifice

Cursantul va avea o mai bună înțelegere a formării tradiției sinoptice, a transmiterii acesteia și a esenței chestiunilor istorice privind scrierea evangheliilor, acesta va descoperi teoriile existente pentru soluționarea problemei sinoptice, află utilitatea teoriei despre tradiţia dublă precum și limitele acesteia în explicarea problemei sinoptice. Cursantul învață aspectele literar istorice ale primelor trei evanghelii, este capabil să deosebească faptele (evidenţele) de teorii (ipoteze), poate invoca argumente pentru oricare dintre diferitele puncte de vedere prin recunoașterea principiilor care stau la baza lor. Cursantul învață principalul conținut al evangheliilor, cunoaşte formele caracteristice literare a acestora, temele și motivele lor teologice, principiile de bază privind structura narativă și este capabil să le prezinte într-un mod liber și profesionist.

Competențe generale

Cursantul exersează citirea apreciativă a Bibliei, acesta își extinde cunoștințele factuale, se formează și se perfecționează gradual abordarea sa teologică, procesul de luare a deciziilor este mai factual, exact și sigur, iar abilitatea sa sistematică și integratoare crește.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 100
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 20
Tutoriat 2
Total studiu individual 72

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da parțiale și un examen final oral.

Bibliografie

Carte

Colecție de studii

Ediție de surse