Bevezetés az Újszövetségbe I

A Bevezetés az Újszövetségbe a Biblia fiatalabb iratgyűjteményének történeti kérdéseivel foglalkozó teológiai szaktudomány. Vizsgálja az egyes könyvek keletkezésének körülményeit, gyűjteménnyé formálódásuk és áthagyományozásuk módját. Az újszövetségi iratok összegyűjtésével és áthagyományozásával foglalkozó szakágat általános bevezetésnek, a keletkezésük körülményeivel foglalkozó szakágat pedig speciális bevezetésnek (vagy bevezetéstannak) is szokás nevezni. E kettős felosztás mellett elterjedt egy hármas felosztás is, mivel az általános bevezetés körébe tartozó kérdések önálló szaktárgyként kezelhetők: a kánontörténet az iratok összegyűjtésének történeti áttekintését nyújtja, a szövegtörténet az iratok áthagyományozásának sajátos kérdéseit tárgyalja.

A speciális bevezetés a 27 kanonikus könyv irodalomtörténeti kérdéseit tekinti át: a szerző, a címzettek, a mű megírásának helye, ideje, körülményei, indítékai, irodalmi egysége és szerkezeti felépítése áll az érdeklődős középpontjában. A Bevezetés az Újszövetségbe szaktárgy keretében a klasszikus értelemben vett speciális bevezetés kiegészül az egyes könyvek részletes tartalmi ismertetésével (bibliaismeret). A gondolatmenet, illetve okfejtés irányának felvázolásával és az iratok jellegzetes témáinak és motívumainak bemutatásával lehetőség nyílik az ismeretanyag hatékony és strukturált formában történő közvetítésére, a megértés szempontjából nehezebb helyek megvilágítására, az alapvető összefüggések feltárására és a legfontosabb teológiai gondolatok kifejtésére, a jellegzetes irodalmi formák tudatosítására, valamint a megértés szempontjából nélkülözhetetlen történeti, vallási, szellemi, kulturális és társadalmi háttér megvilágítására.

A Bevezetés az Újszövetségbe I tantárgy keretében bemutatjuk a szinoptikus hagyomány kialakulásának feltételeit és körülményeit, ismertetjük a szinoptikus kérdés lényegét és megoldási kísérleteit. Tárgyaljuk a szinoptikus evangéliumok irodalomtörténeti problémáit (szerző, címzettek, a mű megírásának helye, ideje, körülményei, indítékai, irodalmi egysége és szerkezeti felépítése), főbb tartalmi egységeit, jellegzetes irodalmi formáit, valamint teológiai témáit és motívumait, törekedve egy átfogó szemlélet kialakítására.

A történeti és tárgyi ismeretek birtokában a bevezetéstan felkészíti a hallgatót az újszövetségi exegézis és teológia művelésére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató átlátja a szinoptikus hagyomány formálódásával, hagyományozásával és az evangéliumok írásba foglalásával kapcsolatos történeti kérdések lényegét, megismeri a szinoptikus probléma megoldására kidolgozott elméleteket, felfedezi a két-forrás elmélet használhatóságát és korlátait a szinoptikus kérdés magyarázatában. Ismeri a három első evangélium irodalomtörténeti kérdéseit, képes különbséget tenni tények (evidenciák) és feltételezések (hipotézisek) között, érvelni tud a különböző tudományos álláspontok (elméletek) mellett, felismerve a mögöttük meghúzódó elvi megfontolásokat. Ismeri az egyes iratok főbb tartalmi egységeit, irodalmi formáit, teológiai témáit és motívumait, az evangéliumi elbeszélések legfontosabb szervező elveit, és képes azokat szabatosan és szakszerűen bemutatni.

Általános kompetenciák

A hallgató gyakorlatra tesz szert a Biblia értő olvasásában, tárgyi ismerete egyre bővül, teológiai szemlélete fokozatosan alakul és csiszolódik, ítéletalkotása tárgyszerűbbé, pontosabbá és megbízhatóbbá válik, rendszerező és integráló képessége nő.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 100
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 40
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 20
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 72

Vizsgáztatás

A hallgató írásbeli részletvizsgákon és szóbeli záróvizsgán ad számot ismereteiről és a kialakult készségekről.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmánykötet

Forráskiadvány