Alapösztönök transzformálására néző szövegek az őskereszténységben

A szakszemináriumi jellegű tárgy exegetikai és valláspszichológiai nézőpontból vizsgálja az őskereszténység alapösztönök transzformációjára néző válogatott szövegeit, illetve az ősegyház vallási dinamikáját meghatározó nagyobb témákat.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A lelkészjelöltnek legyen rálátása az első keresztények életvezetésére és magatartásformáira; tudja nyomon követni az én képzetének antikvitáson belüli jelentkezését és formálódását egészen az újszövetségi önértelmezés remitologizálásáig; ismerje az ősegyházon belüli vallásos tapasztalatszerzés fontosabb formáit; tudja értelmezni az imádság és a glosszolália közti hasonlóságokat és különbségeket; értse a rossz kauzális attribúciójának és a teodícea problémájának fontosabb variációit; tudja értelmezni a vallásos rítusokat a félelemelhárítás és az örömszerzés emocionális funkcióinak oldaláról is; tudja értelmezni az ösztönök kontrolljának különféle ősegyházi módozatait, az agapé szexualitás, házasság és aszkézis általi megélési szabályozását; tudja leírni az agresszió hittételekben való fokozódása, az ethoszban való visszaszorítása és a két tendencia együttes megjelenését az ősegyházi rítus elemeiben.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 2 0
28 óra/szemeszter 0 28 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 108
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 40
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 20
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 80

Vizsgáztatás

Félév végi írásbeli vizsga (70%), szemináriumi bemutatás (30%).

Bibliográfia

Könyv