Ószövetségi teológia

A kurzus betekintést kíván nyújtani az Ószövetségi teológia témaköreibe, szakirodalmába.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzus a következő sajátos készségek kialakítására törekszik:
  • a hallgató képes az Ószövetség teológiai sokszínűségének a felismerésére;
  • ismeri a metafora nyelvi szükségszerűségét a bálványimádás elkerülésében;
  • értelmezni tudja a diszjunktivitás, isteni szuverenitás, lojalitás, rejtettség, kétértelműség fogalmait, Isten működésének etikai és esztétikai dimenzióinak viszonyát;
  • le tudja írni a személyi mivolt szövetségi jellemzőit;
  • ismeri a prófétai és bölcsességi tradíció fontosabb vonásait;
  • végig tudja vezetni a teodicea problémáját az Ószövetség. könyvein;
  • dekonstruálni tudja az Ósz.övetségre irányuló fontosabb keresztény sztereotípiákat;
  • érti az Ószövetségi teológia és a posztmodern metanarratíva viszonyát;
  • érti a keresztény imaginatív értelmezésének összefüggésében a megengedő, de nem megkívánt értelem jelentését

Általános kompetenciák

A hallgató ismeri az Ószövetség jelentőségét a teológiai tárgyak összefüggésében. Képes kritikusan, reflektíven viszonyulni egy adott témához.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 92
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 36
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 12
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 14
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 64

Vizsgáztatás

A végleges értékelés a következőképpen áll össze: 30% egy szemináriumi dolgozat elkészítése és bemutatása; 20% órai az aktivitás; 40% a záróvizsga eredménye.

Bibliográfia

Könyv