Bevezetés az Ószövetségbe I

Ahogy az elsőéves orvostanhallgató a gyógyítás tudományának elsajátítása előtt legelőször az emberi anatómia legrészletesebb rejtelmeivel ismerkedik meg, úgy szükséges a lelkipásztori szolgálatra készülés folyamatában megismerkedni az Írott Ige testével, felfedezni mélységeit, megismerni szerkezeti felépítését, elsajátítani a bibliai könyvek tartalmát; mindezt pedig Izráel történetének és dinamikus irodalomtörténeti fejlődésének fényében. A négy féléves kurzus ezt a célt tűzi ki maga elé. Az első félév anyaga bevezetést nyújt az Ószövetség gyűjteményének (kánon) kialakulásába, valamint Mózes öt könyvének tartalmi áttekintését adja.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri a kánon kialakulásának folyamatát, a folyamat összetettségét, sokrétűségét. A hallgató ismeri a Tóra jelentőségét a (világ- és) az ókori irodalomtörténet szempontjából. A hallgató ismeri Mózes öt könyvének szerkezeti felépítését és tartalmát. A hallgató ismeri a Mózes könyveihez kapcsolódó legfontosabb szakkifejezéseket (magyarul és héberül), személyeket, helyeket .

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 50
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 25
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

A vizsgára ismeri kell a kijelölt bibliai részeket a megadott szempontoknak megfelelően.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmánykötet

Tanulmány folyóiratban

Forráskiadvány