Ószövetségi teológia II. Az Ószövetség teológiai és kultikus világképe

Az Ószövetségi teológia I tárgya a szó szoros értelmében vett "theo-lógia" volt, vagyis az Isten személyére vonatkozó ószövetségi jellemzésekre összepontosított. Az Ószövetségi teológia II kurzus célja ennek folytatásaképpen az, hogy rávilágítson az Ószövetség néhány jelentősebb tematikájára, amelyek mind ebben a kanonikus gyűjteményben, mind pedig a későbbi judaizmusban és keresztyénségben kiemelt jelentőséggel bírnak. Az Ószövetség főbb teológiai irányvonalainak átfogó felvázolása után (mint pl. a deuteronomista és papi teológia), a kurzus különösen két világértelmezéshez kapcsolódó kifejezéseket, gondolatkonstrukciókat vizsgál. Az papi szövegekben (de nem csak itt) alapvető szentség, tiszta-tisztátalan, bűn-büntetés-bűnbocsánat és áldás fogalmakat, illetve különösen a deuteronómiumi és deuteronomista-prófétai nemzeti teológia és univerzalizmus / partikularizmus megjelenéseket elemzi. A kurzus külön figyelmet szentel annak, hogy ezek az ószövetségi koncepciók hogyan alakítják a későbbi zsidóság hitét, hogyan vannak jelen az Újszövetségben, illetve a keresztyén teológiában.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzus a következő sajátos kompetenciák kialakítására törekszik:
  • a hallgató ismeri az ószövetségi teológia főbb vonulatait egyes könyvekben vagy könyvgyűjteményekben;
  • értelmezni tudja az eltérő teológiai irányzatok közötti feszültségeket, és le tudja vonni az ebből fakadó következtetéseket;
  • ismeri a szentség, bűn-büntetés-bűnbocsánat, áldás, kiválasztás, szövetség fogalmak jelentését és meg tudja határozni azok jelentőségét az Ószövetség gondolkodási rendszerében;
  • föl tudja vázolni azt, hogy hogyan alakulnak az itt tárgyalt tematikák a későbbi zsidóság irodalmában, az Újszövetségben és a keresztyén teológiában.

Általános kompetenciák

A kurzus lehetővé teszi, hogy a hallgató
  • meglássa az Ószövetség jelentőségét a keresztyén teológia rendszerében;
  • fölismerje az Ószövetség relevanciáját a keresztyén teológia számára alapvető teológiai kérdésekben (pl. szentség, bűn, szövetség, stb.);
  • tisztában legyen a bibliai hagyomány sokrétűségének teológiai következményeivel;
  • reflektív gondolkodást alakítson ki egy konkrét témakört vagy álláspontot illetően.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 70
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 20
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 2
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 42

Vizsgáztatás

A hallgatónak tisztában kell lennie a fontosabb szakirodalommal, és lehetőség szerint részt kell vennie az egyes tematikákhoz kapcsolódó teológiai vitában. A vizsga felméri a hallgatók témában való jártasságát, valamint azt, hogy az adott témakörben, illetve azok értelmezéseit illetően mennyiben képes reflexióra és önálló gondolkodásra.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmánykötet

Tanulmány folyóiratban