Héber nyelv IV

„Ha számunkra valóban drága az evangélium, akkor a [bibliai] nyelvekhez ragaszkodnunk kell... Ezek a nyelvek olyan hüvelyek, amelyekben a Lélek kardja nyugszik”, és általuk „mind az evangéliumot, mind a hitet, mind pedig a keresztyénséget jobban megragadhatjuk.” (Luther: An die Radherrn aller stedte deutsches lands, 1527). Lutherrel és a többi reformátorral együtt valljuk, hogy a helyes írásmagyarázatnak és az Isten Igéjéhez hűséges igehirdetésnek elengedhetetlen előfeltétele a Biblia eredeti nyelveinek ismerete, tehát az ószövetségi (klasszikus) héber nyelv elsajátítása is, hogy a hallgatók megismerkedjenek ennek nyelvtani alapjaival, alapszókincsével és a héber bibliai gondolkodásmód alapelemeivel. Hangsúlyos a morfológia, a mondattan a nyelvgyakorlat során kerül előtérbe. A IV. szemeszteri héber oktatás célja a további szótani majd mondattani ismeretek elsajátítása, a szókészlet gyarapítása, a fordítási készség fejlesztése.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az eddig elsajátított alaktani és mondattani ismeretek birtokában a hallgató képes önálló és pontos fordítást készíteni a Biblia héber szövegeiből, és felkészült az exegézis munkájának elkezdésére. A gyenge igeragozás és a mondattani alapismeretek elsajátítása után a hallgató képes hasznosítani elméleti ismereteit a héber szöveg fordításában, illetve mondattanilag elemezni a szöveget.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 50
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 24
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 1
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

A folyamatos írásbeli ellenőrzés feladatlapokkal történik az erre kijelölt tanóra első felében. Szóbeli vizsgára az a hallgató állhat, aki megfelelően teljesített a folyamatos ellenőrzés alkalmain. Az ezeken szerzett jegyek általánosa a végső, vizsgai értékelés 50%-át teszi ki.

Bibliográfia

Könyv