Ószövetségi teológia I. Az ószövetségi monoteizmus problémái

Az Ószövetségi teológia tárgy általános célja az, hogy megpróbálja keretbe foglalni a tartalmilag oly szerteágazó Ószövetséget, és rávilágítson azokra a referencia-pontokra, amelyek a későbbi hagyományozás folyamán a zsidóság és a keresztyénség révén az emberiség kulturális közkincsévé váltak. A "teológia" elnevezés ebben az esetben tágabb értelmű: nem csupán az Ószövetség Istennel kapcsolatos kijelentéseire összpontosít, hanem tágabb értelemben véve Izrael hitét vizsgálja. Az Ószövetségi teológia I tárgy sajátos célkitűzése az, hogy bemutassa a korábbi ószövetségi-teológiai rendszerezési kísérleteket (tudománytörténeti áttekintés), fölvázolja a "vallástörténet vagy teológia" dilemmáját és az erre adott válaszokat, majd rátér az ószövetségi istenképekre. A fókuszban a monoteizmus, a mitologikus nyelvezet és az istenábrázolás kérdése áll.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzus a következő kompetenciák kialakítására törekszik:
 • a hallgató ismeri az ószövetségi teológia főbb megközelítési módszereit;
 • tisztában van az Ószövetség teológiai sokszínűségével, és fel tudja vázolni a főbb teológiai vonulatokat egyes könyvekben, vagy könyvgyűjteményekben;
 • értelmezni tudja az eltérő teológiai irányzatok közötti feszültségeket és le tudja vonni az ebből fakadó következtetéseket;
 • ismeri a szociális, politikai és ideológiai háttér jelentőségét a bibliai szövegek alakulására nézve;
 • képes arra, hogy értelmezze Izrael vallásának főbb elemeit az ókori keleti kultúrák összefüggésében;
 • föl tudja vázolni a monoteizmus és képi kiábrázolás kérdésének alakulását az ószövetségi hitvilágban.

Általános kompetenciák

A kurzus lehetővé teszi, hogy a hallgató
 • meglássa az Ószövetség jelentőségét a keresztyén teológia rendszerében;
 • fölismerje az Ószövetség relevanciáját a keresztyén teológia számára olyan alapvető teológiai kérdésekben, mint a monoteizmus vagy az kultikus ábrázolás;
 • tisztában legyen a bibliai hagyomány sokrétűségének teológiai következményeivel;
 • reflektív gondolkodást alakítson ki egy konkrét témakört vagy álláspontot illetően.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 88
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 40
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 60

Vizsgáztatás

A hallgatónak tisztában kell lennie a fontosabb szakirodalommal, és lehetőség szerint részt kell vennie az egyes tematikákhoz kapcsolódó teológiai vitában. A vizsga felméri a hallgatók témában való jártasságát, valamint azt, hogy az adott témakörben, illetve azok értelmezéseit illetően mennyiben képes reflexióra és önálló gondolkodásra.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban

Tanulmány könyvben

 • Jeremias, Jörg (2014): Az ószövetségi teológia fő problémái In: Balogh Csaba: Testimony, dispute, advocacy. Encountering the Theology of Walter Brueggemann // Tanúságtétel, vita, pártfogás. Találkozások Walter Brueggemann teológiájával . Kolozsvár: Exit, 35-52 old.
 • Karasszon István (2014): Walter Brueggemann teológiája In: Balogh Csaba: Testimony, dispute, advocacy. Encountering the Theology of Walter Brueggemann // Tanúságtétel, vita, pártfogás. Találkozások Walter Brueggemann teológiájával . Kolozsvár: Exit, 65-76 old.
 • Pieterse, Werner (2014): A „tanú törékenysége” In: Balogh Csaba: Testimony, dispute, advocacy. Encountering the Theology of Walter Brueggemann // Tanúságtétel, vita, pártfogás. Találkozások Walter Brueggemann teológiájával . Kolozsvár: Exit, 155-166 old.
 • Brueggemann, Walter (2014): Visszatekintés In: Balogh Csaba: Testimony, dispute, advocacy. Encountering the Theology of Walter Brueggemann // Tanúságtétel, vita, pártfogás. Találkozások Walter Brueggemann teológiájával . Kolozsvár: Exit, 205-210 old.
 • Collins, John J. (2008): Izrael vallása: az istennő visszatér In: Collins, John J.: A Biblia Bábel után. Történetkritika a posztmodern korban . Napjaink Teológiája . Pannonhalma: Bencés, 195-252 old.

Tanulmánykötet