Bevezetés az Újszövetségbe II

Irodalomtörténeti, szövegtörténeti, kánontörténeti és teológiai bevezetés az Újszövetség könyveihez. Az előadások és szemináriumok, valamint a tesztek a tárgyalt könyvek részletes tartalmi feldolgozását és a Bibliában való jártasság elsajátítását célozzák.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

- a Bibliával kapcsolatos alapvető terminológia alkalmazása az Újszövetség egyes könyveinek strukturális és tartalmi elemzése rendjén - az Újszövetség keletezésének leírásában a szocio-kulturális és vallási háttér alkalmazása, valamint a szöveg történetének és fontosabb témáinak fejlődési leírása - az egyes Újszövetségi könyvek sajátosságainak szintetizálása - az egyház jövendőbeli lelkészei számára egy teológiai kultúra kialakítása - a bibliai ismeretek alkalmazási képessége a lelkészi munka különböző területein - vallásközi és felekezetközi párbeszédben való részvétel képessége - a kereszténység megértése és tisztelete, az értelmezési különbségek felismerése

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 60
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 20
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 32

Vizsgáztatás

Félév végi szóbeli vizsga (65%), írásbeli tesztek (35%).
A vizsgára való jelentkezés feltétele a kurzusokon való minimum 50%-os részvétel, a teszteken átmenő osztályzat elérése, illetve a szóbeli vizsgát megelőző belépő teszt átmenőre való teljesítése.

Bibliográfia

Könyv