Újszövetségi teológia I. Az ősegyház és az apostoli teológia

A keresztyén egyház teológiája és krisztológiája nagymértékben az újszövetségi iratokra alapoz. Az újszövetségi iratok Jézus Krisztusról közvetlen és közvetett módon hírt adó tanúságtételek, amelyekben a tartalmat történelmi és szociális tényezők egyaránt meghatározzák. Ez a kurzus két központi tanúságra koncentrál: az ősgyülekezetre és Pál apostol nevéhez kapcsolódó szövegekre. A tárgy célja az ősgyülekezet és Pál apostol krisztológiai és teológiai tanításainak rendszerezése az újszövetségi iratok alapján a fent említett háttértényezők figyelembevételével.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri az ősgyülekezet történeti és szociális helyzete, illetve az ősgyülekezetben kialakuló teológiai szemléletek közötti összefüggést. A hallgató ismeri és rendszerezni tudja Pál apostol legfontosabb teológiai és krisztológiai megfogalmazásait. Ismeri és értékelni tudja Pál apostol élete és tanítása közötti összefüggéseket. Értékelni tudja Pál kiemelkedő teológiai jelentőségét az újszövetség és az egyház szempontjából.

Általános kompetenciák

A hallgató különbséget tud tenni a keresztyén tanítás rendszeres teológiai és bibliai teológiai megközelítései között. Fel tudja vázolni az újszövetségi teológia ószövetségi gyökereit. Átlátja azokat az újszövetségi alapokat, amelyekre az egyházi hagyomány felépítette a maga teológiai tanításait, legfontosabb hittételeit.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 78
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 40
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 50

Vizsgáztatás

Az érvényben levő szabályoknak megfelelően az óralátogatás előfeltétele a vizsgára való jelentkezésnek. A szóbeli vizsga a kiadott bibliográfia és egyetemi jegyzet alapján történik.

Bibliográfia

Könyv