Bevezetés az Újszövetségbe IV

A Bevezetés az Újszövetségbe IV tantárgy keretében bemutatjuk a Zsidókhoz írt levél, az Egyetemes levelek, valamint a Jelenések könyve irodalomtörténeti kérdéseit (szerző, címzettek, a mű megírásának helye, ideje, körülményei, indítékai, irodalmi egysége és szerkezeti felépítése), főbb tartalmi egységeit, jellegzetes teológiai témáit és motívumait. Továbbá bemutatjuk az Újszövetség gyűjteménnyé formálódásának (kánontörténet) és áthagyományozásának (szövegtörténet) történeti feltételeit és körülményeit.
A történeti és tárgyi ismeretek birtokában a bevezetéstan felkészíti a hallgatót az újszövetségi exegézis és teológia művelésére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri a Zsidókhoz írt levél, az Egyetemes levelek, valamint a Jelenések könyve irodalomtörténeti kérdéseit, az iratok tartalmát, teológiai témáit és motívumait, képes azokat az eddig tanultakkal egységben szemlélni, és szabatosan és szakszerűen bemutatni. A hallgató átlátja az Újszövetség kialakulásával, gyűjteménnyé formálódásával és áthagyományozásával kapcsolatos történeti kérdések lényegét.

Általános kompetenciák

A hallgató gyakorlatra tesz szert a Biblia értő olvasásában, tárgyi ismerete egyre bővül, teológiai szemlélete fokozatosan alakul és csiszolódik, ítéletalkotása tárgyszerűbbé, pontosabbá és megbízhatóbbá válik, rendszerező és integráló képessége nő.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 75
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 30
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 5
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 47

Vizsgáztatás

A hallgató szóbeli záróvizsgán ad számot ismereteiről és a kialakult készségekről.

Bibliográfia

Forráskiadvány

Tanulmánykötet

Könyv