János evangéliumának exegézise

„Ezek [a béreaiak] nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok.” (ApCsel 17, 11)

A János evangéliumának exegézise szeminárium célja: a korábban elsajátított módszertani ismereteket alkalmazása és begyakorlása az újszövetségi exegézis munkájában.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató képes önállóan elkészíteni egy textus exegézisét, hogy az alapul szolgálhasson számára a homiletikai exegézishez.

Általános kompetenciák

A hallgató képes körülhatárolni az evangéliumi perikopa szövegegységeit, felismerni azoknak szűkebb, illetve tágabb kontextusát; alkalmazni tudja a szövegegységhez leginkább illő exegetikai módszereket.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 2 0
28 óra/szemeszter 0 28 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 77
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 25
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 2
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 20
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 49

Vizsgáztatás

A végleges jegy összetevői: órai aktivitás (20%), szemináriumi dolgozat bemutatása (80%).

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban