Teologia Noului Testament

Scopul principal al acestui curs este studierea Noului Testament prin prisma cercetării lui Isus și a celor mai noi rezultate ale cercetărilor creștinismului primar.

Competențe

Competențe specifice

Studentul se familiarizează cu pluralismului teologic al bisericii antice și recunoaște punctele de vedere teologice pe baza textelor din Noul Testament; cunoaștere relația dintre literatura biblică canonică respectiv cea extra-canonică; recunoaștere „politicului” din literatura de specialitate a studiului lui Isus; recunoaștere și poate interpreta diferențele dintre mesajul subversiv al lui Isus și mesajul creator de mituri al creștinismului primar.

Competențe generale

Studentul înțelege importanța Noului Testament pentru teologia creștină. Studentul își dezvoltă o capacitate de gândire reflectivă și critică asupra unei probleme anume.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 94
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 16
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 18
Tutoriat 2
Total studiu individual 66

Examinare

Nota finală se compune din: cunoașterea aprofundată a bibliografiei (30%), prezentarea lucrării de seminar (20%), activitate la cursuri și seminare (10%), examenul final sumativ (40%).

Bibliografie

Carte

Articol în revistă

Colecție de studii