Consilierea spirituală a individului

Scoul acestui curs este fundamentarea teoretică al consilierii spirituale creștine, definirea locului și profilului disciplinei în cadrul teologiei practice, prezentarea curentelor principale din domeniul poimenicii, al psihologiei generale și cel al psihologiei religiei din secolele XX-XXI.

Competențe

Competențe specifice

Studentul se va poate orienta în domeniul consilerii spirituale, precum și cel al psihologiei și psihoterapiei, recunoscând însemnătatea acestora pentru activitatea sa profesională de preot. Studentul va dobândi discernământul de a se orienta în curentele pomenice și psihologice, va cunoaște posibilitățile de diagnostizare și de terapie inerente psihologiei și psihoterapiei, pe care le va folosi în mod suveran în practica sa de consilier în biserica creștină.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 112
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 40
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 4
Tutoriat 0
Total studiu individual 84

Examinare

Vizsga leírása

Bibliografie

Carte