Practica pastorală II

Practica pastorală are ca obiectiv, ca studentul practicant să învețe inițierea relației pastorale și construirea încrederii, precum și susținerea relației și a încrederii; să acordă ajutor pastoral oamenilor și familiilor în nevoi, să să aplice concepțiile poimenice deja însușite, să exerseze și să întărească competențele pastorale profesionale și personale; să practice învățarea experiențială și să implementeze această formă de învățare în profesia lui și în propria identitate profesională.
În acest scop studentul practicant:
1) vizitează persoana sau familia aflată în stare de criză personală, si/sau relațională cu scopul acordării de sprijin pastoral; în decursul convorbirii pastorale își formează o imagine cât mai precisă și profesională despre nevoia întâmpinată; evaluează intervențiile posibile și necesare și le aplică urmând dinamica convorbirii pastorale;
2) scrie un protocol despre vizita pastorală, urmând regulile legate de scrierea protocolului specific pastorației
3) reflectă în scris asupra vizitei efectuate și a protocolului redactat
4) transmite protocolul și reflexia către profesorul îndrumător spre evaluare, le prezintă colegilor după care reflectă în scris asupra evaluărilor.
Documentele menționate vor fi încărcate pe site-ul Studium în format .doc sau .docx.

Competențe

Competențe specifice

Studentul practicant adâncește și întărește abilitățile necesare pentru pastorația și consilierea eficientă a credincioșilor aflați în nevoi personale și relaționale.

Competențe generale

Studentul practicant își formează și întărește abilitatea de a lucra pe baza de concepții bine definite și de a iniția relații bazate pe încredere.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
4 ore/săptămână 0 0 4
56 ore/semestru 0 0 56
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 200
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 0
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 80
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 60
Tutoriat 4
Total studiu individual 144

Examinare

Studentul practicant primește o notă de merit pe baza protocolului precum și pe baza ambelor reflexii.