Formarea preoțească II

Pregătirea studenților pentru activitatea de îngrijire spirituală presupune pe lângă pregătirea teoretică și însușirea comportamentului de îngrijitor spiritual. Parte a acestuia trebuie să fie confruntarea cu propria personalitate (slăbiciuni și puncte forte deopotrivă). Activitatea în grup include: exerciții de comunicare, cunoaștere de sine și de dezvoltare a personalității completat de consulatrea între patru ochi.

Competențe

Competențe specifice

Prezența activă în activități de grup. Completarea introspecției cu rezultatele exercițiilor de autocunoaștere. Urmărirea conștientă a procesului de dezvoltare a personalității. Să fie capabil de interpretarea autoreflexivă a misiunii de preot.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 0 2
28 ore/semestru 0 0 28
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 68
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 16
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 12
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 10
Tutoriat 2
Total studiu individual 40

Examinare

Nota generală se compune din: participare activă la cursuri și practică (pondere de 20%) și nota finală de examinare (pondere 80%).

Bibliografie

Carte