Practică liturgică și omiletică I

Având în vedere începutul practicii slujirii în parohii (legație) cu ocazia sărbătorilor de crăciun, este nevoie de pregătirea slujbelor propriu-zise. Aceasta constă în alegerea și adoptarea unei predici scrise de un reprezentant cunoscut al cultului reformat sau evanghelic, în întocmirea unei liturghii, și scrierea rugăciunilor încadrate în liturghie. Toată slujba trebuie să fie prezentată în aula Institutului în fața colegiilor, prezentarea fiind urmată de o evaluare interactivă. Practica este recepționată cu ajutorul instrumentelor audio-vizuale. Astfel, ulterior studenții au posibilitatea vizionării propriei slujbe cu scopul autocorecției.

În evaluare prestației liturgice și retorice a studenților lângă studentul care face practica mai iau parte încă trei studenți. Unul dintre ei este atent la conținut, al doilea la aspectele liturgice, iar al treilea la comunicarea verbală și non-verbală. Cei trei studenți vor exprima opiniile lor, ca o critică constructivă. Lângă cei trei critici numiți oficial de conducătorul practici de specialitate, și ceilalți participanți au posibilitatea să-și pună întrebările și să-și exprime opiniile, adâncind astfel valoarea practicii de specialitate.

Activitatăți însoțitoare. În timpul practicii cu ocazia crăciunului, studenții vor face o schiță eclesiastică a parohiei respective (după cerințele exersate în cursul primului anului de studii). Scopul acestei schițe este ca studenții să dobândească abilitatea de a fi atenți la toate aspectele eclesiastice a parohiilor cu care intră în contact. Acest experiment este esențial pentru dezvoltarea gândirii și viziunii eclesiastice a studenților.

Competențe

Competențe specifice

Prin acest curs studenții își vor dezvolta capacitatea de ascultare și de percepere a Cuvântului lui Dumnezeu (predicii), își vor îmbunătăți capacitățiile lor proprie de autoexprimare, de gândire și viziune eclesiastică.

Competențe generale

Studenții își vor dezvolta capacitatea lor organizatorică și abilitatea reflecției obiective critice asupra activității altori colegi.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 0 2
28 ore/semestru 0 0 28
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 56
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 6
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 10
Tutoriat 2
Total studiu individual 28

Examinare

Se evaluează participarea activă la discuții și prezentația proprie.