Igienă mintală I

Scopul acestei discipline este familiarizarea cu acele cunoștințe interdisciplinare, care țintesc refacerea și păstrarea sănătății mintale, o atenție deosebită acordând situațiilor specifice ale serviciului preoțesc.

Competențe

Competențe specifice

Studentul este documentat în domeniul cunoștințelor psihologice și de sănătate mintală. Însușește bazele transformării în sfătuitor spiritual.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 0 2
28 ore/semestru 0 0 28
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 68
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 16
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 12
Tutoriat 2
Total studiu individual 40

Examinare

Nota generală se compune din: participare activă la cursuri și practică (pondere de 20%) și nota finală de examinare (pondere 80%).

Bibliografie

Carte