Istoria muzicii bisericești I

Istoria muzicii bisericești I prezintă istoria schematică a muzicii bisericești de la începuturile ei până la reformă. Studenții vor însușii învățătura Sfintei Scripturi despre muzică și cântare, vor face cunoștință cu caracteristicile cântului gregorian, cu caracteristicile muzicii bisericeşti din vest în diferite epoci, precum și cu personalităţi de seamă ai muzicii bisericeşti.

Competențe

Competențe specifice

Studenții vor face cunoștință cu formarea muzicii bisericești, vor învăța să se orienteze în lumea muzicii bisericești al diferitelor epoci. Pe lângă însușirea datelor istorice, studenții vor putea recunoaște felurile și posibilitățile de aplicare practică, liturgică a muzicii bisericești.

Competențe generale

Materialul orelor contribuie la înbogățirea culturii generale, la dezvoltarea simțului estetic și al gustului muzical.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 2 0
28 ore/semestru 0 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 62
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 0
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 16
Tutoriat 4
Total studiu individual 34

Examinare

Verificare pe parcurs din literatura recomandată și din schiţele orelor.

Bibliografie

Carte