Introducere în Omiletică II

Cursul este continuarea din semestrul precedent, și are ca scop ca studenții să știe istoria secolelor de predici creștine, să însușească metodologia scrierii predicii, și să învețe să predice în fața audienței.

Competențe

Competențe specifice

Însușirea metodologiei de scriere a predicii, cunoașterea diferentelor curente a istoriei predicii, exersarea orației, dezvoltarea aptitudinii de a predica.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 2 0
28 ore/semestru 0 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 54
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 6
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 0
Total studiu individual 26

Examinare

Studenții vor da examen din materia predată și bibliografia obligatorie.

Bibliografie

Carte

Bibliografie

Colecție de studii

Articol scurt

Articol în revistă