Omiletică II

Prelegerile semestrului II prezentă raporturile dintre propovăduire și comentarea Scripturii (exegeza omiletică), teologia biblică, teologia sistematică și retorică. Explicarea exegezei omiletice în învață pe studenți cum să folosească comentarii de bază cu privire la propovăduire. Descoperirea temelor de teologie biblică și sistematică asigură cadrul și controlul biblic și confesional. Regulile retorice ajută la rândul lor conceperea predicii (dispositio) și compunerea, redactarea și expunerea ei. Prelegerile dezbat și temele teoretice și practice legate de slujbe cazuale.

Competențe

Competențe specifice

Comentarea textului biblic ales cu privire la predică cu ajutorul unor comentarii temeinice. Actualizarea mesajului istoric, adresat ascultătorului/cititorului inițial cu ajutorul regulilor ermeneutice. Controlarea mesajului actual cu privire la biblicitatea și confesionalitatea lui pe baza literaturii relevante din domeniul teologiei biblice și sistematice. Conceperea, redactarea și compunerea predicii.

Competențe generale

Studentul însușește calitatea hermeneutică necesară actualizării textelor antice. Studentul însușește metodologia scrierii discursului, care îl ajută în conceperea și redactarea predicii, precum și cunoștințele care îl ajută să se manifeste liber în public și să percepe comunitatea la care se adresează.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 2 0
28 ore/semestru 0 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 75
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 0
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 0
Total studiu individual 75

Examinare

Examenul are ca scop verificarea cunoștințelor teoretice legate de disciplina omileticii. Verificarea se face prin întrebări delimitate.

Bibliografie

Carte