Practică pastorală I

Practica pastorală are ca obiectiv, ca studentul practicant să facă cunoștință cu practica și cu concepția pastorală a mentorului; să învețe inițierea relației pastorale și construirea încrederii, precum și susținerea relației și a încrederii; să exerseze pastorația preventivă; să aplice concepțiile poimenice deja însușite, să exerseze și întărească competențele pastorale profesionale și personale; să practice învățarea experiențială și să implementeze această formă de învățare în profesia lui și în propria identitate profesională.
În acest scop studentul practicant:
1) Poartă dialog cu mentorul desemnat despre practica și concepția pastorală a mentorului, scrie un raport despre această conversație în care reflectă asupra mersului convorbirii și asupra conținutului acesteia, transmite raportul către profesorul de specialitate spre examinare și evaluare;
2) face o vizită pastorală la o familie, care este în trecere de la un anumit ciclu al vieții familiale în ciclul următor, pentru a sprijini familia în soluționarea conflictului de bază caracteristic noului ciclu; în decursul pastorației preventive ține cont de caracteristicile tranziției actuale, iar în timpul convorbirii urmărește dinamica conversației pastorale;
3) scrie un protocol despre vizita pastorală, urmând regulile legate de scrierea protocolului specific pastorației
4) reflectă în scris asupra vizitei efectuate și al protocolului redactat;
5) Transmite protocolul și reflexia către profesorul de specialitate spre evaluare, după care reflectă în scris asupra evaluării profesionale.
Documentele menționate vor fi încărcate pe site-ul Studium în format .doc sau .docx.

Competențe

Competențe specifice

Studentul practicant adâncește și întărește abilitățile necesare pentru pastorația și consilierea eficientă a credincioșilor: Formarea și conștientizarea concepției pastorale proprii; Întărirea competențelor profesionale și personale legate de inițierea relației pastorale și construirea încrederii, precum și de pastorația preventivă.

Competențe generale

Studentul practicant își formează și întărește abilitatea de a lucra pe baza de concepții bine definite și de a iniția relații bazate pe încredere.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 1 1
28 ore/semestru 0 14 14
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 92
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 0
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 40
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 20
Tutoriat 4
Total studiu individual 64

Examinare

Studentul practicant primește o notă de merit pe baza protocolului despre conversația pastorală (această notă însumează 60% din nota finală), pe baza raportului despre convorbirea cu mentorul (această notă însumează 20% din nota finală), și pe baza ambelor reflexii (această notă însumează 20% din nota finală).