Catehetică I

În primul semestru studenţii fac cunoștință cu procesele psihice personale și vor da seama de dispoziţiile, competenţele și limitele lor în relație cu educare și predare.
Mai departe vor învăța ideile și expresiile de bază a psihologiei personale, a psihologiei dezvoltării și a pedagogiei, vor însuși atitudinea pedagogiei constructive și vor învață să folosească în mediu bisericesc.

Competențe

Competențe specifice

Prin stăpânirea cunoștințelor psihologice și pedagogice, studentul va fi capabil de a evalua în mod corect competentele cognitive și emoționale a ucenicului care participă la catehizare, totodată abilitățile și nivelul de cunoștințe anterioare a ucenicului. Studentul va știe sa aleagă conținutul cunoștințelor adecvate pentru toate vârstele și va putea determina metodele de predare și procesul de învățare.

Competențe generale

Studentul va vi capabil de a folosi în fiecare situație a catehizării o comportare exemplară adecvată şi de a preda cunoștințele biblice conform scopului pre-definit.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
4 ore/săptămână 0 4 0
56 ore/semestru 0 56 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 131
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 56
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 7
Tutoriat 2
Total studiu individual 75

Examinare

Fiecare student prezintă în date predefinite lucrări de seminarii, notițe făcute din cărți citite în legătură cu conținutul însușit la ore. Fiecare student predă în clase alese. La sfârșitul semestrului va avea loc o lucrare scrisă de sinteză și un examen oral recapitulativ.

Bibliografie

Carte