Omiletică practică V

Scopul seminarului este ca studenţii să progreseze de la recitarea textului biblic până la prezentarea unei predici complete. După prezentarea profesorului, studenţii vor lucra individual la compunerea unei predici, iar apoi o vor prezenta în faţa colegilor, care vor trebui să critice cele auzite şi văzute, după anumite criterii bine definite. Astfel se va ajunge la o înţelegere colectivă asupra tehnicilor de compunere şi prezentare a predicilor.

Competențe

Competențe specifice

Competențele vizate sunt: cunoașterea metodelor de compunere și prezentare a predicilor, cu specific de botez si predici pentru tineret; cunoașterea metodelor de evaluare ale predicii, și punerea lor în practică după fiecare prelegere susținută de studenți. Competenta specifica este cunoasterea si punerea in practica a predicii botezului si cea a predicii pentru tineret

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
3 ore/săptămână 0 0 3
42 ore/semestru 0 0 42
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 68
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 18
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 6
Tutoriat 0
Total studiu individual 26

Examinare

Studenții compun și vor prezenta predici.

Bibliografie

Carte

Articol în revistă