Practică de specialitate VII

Studenții participă la o practică de oicodomie (edificarea bisericii). Această practică are loc în diferitele parohii reformate din Cluj (Kolozsvár-Hídelve, Kolozsvár-Felsőváros, Kolozsvár-Monostor, Kolozsvár-Újalsóváros și Szászfenes). Practica constă în niște vizite pastorale și organizarea unor programe bisericești. De regulă aceste vizite trebuie făcute împreună cu prezbiterii respectivei parohii, iar studenții sunt obligați să revină singuri la cel puțin una din familiile vizitate împreună cu un prezbiter și să întrețină o conversație duhovnicească cu o persoană vizitată. Despre această vizită duhovnicească se solicită un verbatim pastoral, care ulterior va fi evaluat.

Scopul principal: îmbunătățirea aptitudinii studenților de aplicare a cunoștințelor (integrarea practică a cunoștințelor teologice teoretice), și dezvoltarea sensibilității eclesiastice (reflexie teologică la diferite situații eclesiastice). Studenții au din nou posibilitatea de autoîncercare pastorală și de testarea capacități lor de integrarea a cunoștințelor teologice.

Competențe

Competențe specifice

Această practică este o bună oportunitate pentru pactizarea slujirii în echipă. În general studenții pregătesc programa acestor vizite împreună cu prezbiterii și preoții respectivelor parohii, iar la sfârșit are loc și o evaluare colectivă. Ținta vizitelor pastorale pot fi tinerii, bătrânii, sau familiile cu copii mici, etc.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 0 2
28 ore/semestru 0 0 28
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 60
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 6
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 4
Tutoriat 2
Total studiu individual 32

Examinare

Despre vizita duhovnicească se solicită un verbatim pastoral, care ulterior va fi evaluat.