Practică liturgică și omiletică II

Acest curs are ca scop exersarea de integrare a cunoștințelor teologice acumulate în semestrele anterioare. Se începe un proces, care are ca scop ca studenții să cunoască modul de utilizare a cunoștințelor teologice teoretice. Practica constă în alegerea și analizarea compozițională a unor predici, precum şi a conținutului acestora. În cadrul acestor exerciții de analiză a predicilor, studenții trebuie să caute ilustrații corespunzătoare din Biblie, din istoria bisericii, din literatură, din artă, din muzică precum și din experiențele vieții cotidiene. Pe lângă aceste ilustrații trebuie să caute și să găsească acele cântece bisericești care au legături directe (sau indirecte) cu ideile exprimate în predica respectivă. Prin acest mod de orientare pe lângă scopul dezvoltării abilității de ilustrare a predicilor atingem și un țel ascuns, cel al dezvoltării culturii generale a studenților. Practica include și analiza lingvistică a predicii, precum și redactarea unor gânduri meditative. Printr-un alt aspect se caută legăturile de teologie sistematică și reflectarea temelor principale ale predicii în crezul oficial al bisericii.

Înainte de practica oficială de Paște și Rusalii, încercăm conștientizarea faptului că un preot în timpul predicii nu poate să rămâne un subiect neutru. Oferim oportunitatea ca fiecare student să însușească (și nu numai să învețe) predicile scrise de alții. Dorim să realizăm acest lucru prin dezvoltarea unei scurte predici (schiță mai amplă). Fiecare grup format din 4-5 studenți primește o astfel de schiță (făcută de conducătorul practicii de specialitate), care trebuie să fie completată cu ilustrații corespunzătoare, și cu explicații necesare. Conținutul de bază nu poate fi schimbat. Aceste predici născute astfel, după lectorare corespunzătoare, pot fi folosite chiar și în cadrul slujbelor oficiale de paști și de rusalii.

Activitate însoțitoare: prelucrare experiențelor acumulate în timpul legației cu scopul dezvoltării de reflectare teologică.

Competențe

Competențe specifice

Prin acest curs studenții își vor dezvolta aptitudiniea lor de integrare a cunoștințelor teologice teoretice în practică eclesiastică.

Competențe generale

Studenții își vor dezvolta capacitatea lor de reflecție, de sintetizare și de a lucra în echipă.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 0 2
28 ore/semestru 0 0 28
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 56
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 6
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 10
Tutoriat 2
Total studiu individual 28

Examinare

Se evaluează participarea activă la discuții și prezentația proprie.