Practică liturgică și omiletică II

Practica liturgică și omiletică are ca scop ca studentul practicant să se familiarizeze cu structura propovăduirii parohiale/bisericești. De aceea se deprinde cu diferitele forme ale propovăduirii, recunoaște rolurile și dinamica specifică ale acestora, precum și relația dintre ele. El aplică conceptele omiletice și ermeneutice însușite, exersează și întărește competențele exegetice și omiletice, practică învățarea experiențială și implementează această formă de învățare în profesia lui. În acest scop studentul participă la slujbele religioase oficiate de mentorul lui, reflectă asupra lor (formulează ceea ce a învățat) și discută temele apărute cu mentorul desemnat.

Își pregătește slujbele în mod sistematic urmând conceptele omiletice și metodologiile însușite anterior, rectifică prepararea slujbei religioase urmând îndrumarea profesorului de specialitate, reflectă asupra slujbei oficiate de el însuși pe baza experiențelor proprii și pe baza feedback-ului primit de la enoriași și de la mentor.
El documentează pregătirea slujbelor completând câmpurile activității parohiale respective pe site-ul Studium urmând regulile aferente precum și încărcând 1) textul fiecărei predici de duminică dimineață, 2) și textul unei predici ținută în cadrul celorlalte slujbe oficiate de el. Documentele vor fi încărcate în site-ul Studium în format .doc sau .docx.

Competențe

Competențe specifice

Studentul practicant adâncește și întărește abilitățile necesare pentru realizarea misiunii de propovăduire a credinței în spirit irenic, pentru proiectarea și elaborarea unui discurs argumentat pe baza textelor sacre precum pentru săvârșirea ritualurilor cultice. Studentul practicant adâncește și întărește abilitatea formulării unei strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue prin actualizarea conținuturilor învățări. În acest scop exersează reflectarea critică și constructivă asupra pregătirii slujbei, feedback-urile primite de la enoriași, de la mentor și de la profesorul de specialitate.

Competențe generale

Studentul practicant își formează și întărește abilitatea de promovarea mesajelor relevante pentru o viață cu rost și o viață deplină, abilitatea de a folosi rituale pentru articularea evenimentelor vieții precum și abilitatea de auto-educație.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
10 ore/săptămână 0 0 10
140 ore/semestru 0 0 140
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 224
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 0
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 30
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 50
Tutoriat 4
Total studiu individual 84

Examinare

Studentul practicant primește o notă de merit pe baza pregătirii slujbelor oficiate, pe baza reflexiei scrise și pe baza eventualelor rectificări. Condiția acordării notei este documentarea tuturor activităților din domeniul propovăduirii precum și reflectarea asupra acestor activități pe site-ul Studium. Cel puțin 80% din pregătirile slujbelor oficiate trebuie să fie pregătiri actuale, adică realizate în timpul practicii, si proprii.

Bibliografie