Homiletikai és liturgiai gyakorlat II

A gyakorló teológiai hallgató beletanul a gyülekezeti igehirdetésbe. Ennek érdekében megismeri a gyülekezeti igehirdetést vezérlő elképzelést, begyakorolja a gyülekezeti igehirdetés különböző formáit, tudatosítja magában azok jellegzetes szerepét a gyülekezet gondozásában, meglátja a különböző igehirdetési formák közötti összefüggéseket és kölcsönhatásokat. Alkalmazza a korábban elsajátított írásmagyarázati és homiletikai elméleteket, gyakorolja a tapasztalat-alapú személyes tanulást, és beépíti ezt a tanulási formát a szolgálatába.

Ennek érdekében részt vesz azokon az istentiszteleteken, amelyeken a mentor prédikál, reflektál (megfogalmazza a tanultakat) két istentiszteletre, amelyből a legtöbbet tanult, a felmerült kérdéseket pedig megbeszéli a mentorával.

Előkészíti azokat az istentiszteleteket, amelyen ő prédikál. Ennek érdekében megfelelő szakirodalom alapján alaposan tanulmányozza és a lehető legpontosabban megérti a textust, átülteti a megértett üzenetet, követve az elsajátított homiletikai elméletet és módszertant; ha szükség van rá, kiigazítja/átírja az előkészületeket a szaktanár útmutatásai szerint; igehirdetéseire minden alkalommal reflektál személyes és szakmai észlelései/tapasztalatai, valamint a mentor és a gyülekezeti tagok visszajelzései alapján; írásban reflektál az előkészületek kiigazítására.
A gyakorló teológus dokumentálja az istentiszteletek előkészítését az által, hogy szabályosan kitölti a Studium internetes felület vonatkozó mezőit, illetve csatolmányként feltölti 1) minden vasárnapidélelőtti prédikációja szövegét, illetve 2) egy másik istentiszteleten elmondott prédikáció teljes szövegét. A dokumentumokat .doc vagy .docx formátumban kell feltölteni.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A gyakorló teológus rögzíti az igehirdetéssel kapcsolatos személyi és szakmai képességeit, amelyek szükségesek az igehirdetés küldetésének teljesítéséhez és amelyek segítik őt abban, hogy igehirdetéseivel betagolódjék a gyülekezeti igehirdetési rendbe (különösen a textusválasztás és az üzenet átültetése által), hogy alaposan kommentárok segítségével pontosan megértett bibliai szöveg (textus) alapján megszerkesszen és megszövegezzen egy jól felépített prédikációt, hogy a prédikációt hathatósan előadja és szakszerűen és hivatászszerűen betöltse liturgusi szerepét. A gyakorló teológus fejleszti és megerősíti azon képességét, hogy önmagát szakmailag folyamatosan képezze. Ennek érdekében begyakorolja a kritikus és konstruktív reflektálást az által, hogy hogy elmélkedik az igehirdetések felett, meghallgatja és integrálja a mentor, a gyülekezeti tagok és a szaktanár visszajelzéseit.

Általános kompetenciák

A gyakorló teológus fejleszti és megerősíti azon képességét, hogy közvetítsen releváns üzeneteket, amelyek segítenek értelmes és beteljesedő életet élni, azon képességét, hogy értelmezzen életeseményeket a rítus segítségével, valamint a szakmai önképzés képességét.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
4 óra/hét 0 0 4
56 óra/szemeszter 0 0 56
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 150
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 80
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 10
Személyre szabott konzultáció 4
Szorgalmi idő összesen 94

Vizsgáztatás

A szaktanár elfogadja az előkészület, ha az az teljes (vagyis, ha a gyakorló teológus szabályszerűen kidolgozott minden tevékenységet) és összefüggő (vagyis, ha az elemek/tevékenységek kapcsolódnak egymáshoz és együtt szerves egységet képeznek).
A hallgató érdemjegyet kap az istentiszteletek előkészítésének kidolgozottsága (az egyes tevékenységek és az egész feladat teljesítésének minősége), az előkészület megfelelő kiigazítása/átdolgozása és az írott reflexiók szabályszerűsége és célszerűsége (hogyan járultak hozzá a szakmai fejlődéshez) alapján. Az érdemjegy csak akkor ítélhető oda, ha a hallgató dokumentálta a gyülekezetben végzett szolgálatait (feltöltötte az előkészületeket a Studium megfelelő felületére), és reflektált azokra. Az előkészületeknek legkevesebb 80%-a aktuális, azaz a gyakorlat idején és helyén született, és saját szolgálat kell, hogy legyen.

Ha a fent megnevezett feltételek nem teljesülnek, akkor a szaktanár elutasítja az előkészületet és visszaküldi kiigazításra/átdolgozásra. Az illető előkészülethez pontszerű megjegyzéseket fűz, illetve értékeli a feladat egészét és ezek a kiigazítás/átdolgozás alapjául szolgálnak. A szaktanár a megjegyzések és az értékelés által nem vállalja át a felelősséget az előkészületért, az továbbra is gyakorló teológusnál marad (ha a szaktanár észrevesz korábban általa nem jelzett hiányosságokat/hibákat, akkor azokat is figyelembe veszi).

Bibliográfia