Missziológia II

A tárgy témája a kortárs teológiai párbeszéd határtudományának, a missziológiának teológiai és gyakorlati vizsgálata, megértése és elsajátítása. A hallgató egyfelől megismerkedik a missziológia fogalmával (a kérügma, koinónia és diakónia hármas egységében), valamint a missziológiára való teológiai, és a teológiára való missziológiai rálátassal és tárgyszerű reflektálással. Másfelől, a hallgató gyakorlati szempontból betekintést nyer a misszió és egyház kapcsolatának és a misszió egyházi gyakorlatának legfontosabb kérdéseibe.

1. A gyakorló teológiai hallgató megismerkedik az egyházunk által alapított vagy az egyházzal partnerségbe lépett missziói és diakóniai szolgálatokkal és betekintést nyer azok munkájába, illetve megérti a helyi gyülekezettel és egyetemes egyházzal való együttműködés lehetőségeit. A korábban elméletben elsajátított missziológiai szempontokat megfigyeli és alkalmazza ezen missziói szolgálatok elemzése, megfigyelése és missziológiai kiértékelése kapcsán. Ha ezen missziói szolgálatokat az egyháznak a világ felé meghosszabított karjának tekinthetjük, ez által gyakorolja a saját szakmai tapasztalata alapján történő személyes és irányított tanulást, hogy majd be tudja építeni annak eredményeit lelkipásztori szolgálatába és a gyülekezete stratégiai vezetésébe.

2. Miután megfigyelte az adott szolgálat működését, igyekszik azokat kritikailag kiértékelni, majd a megfogalmazott és benne felmerült kérdéseket megbeszéli mentorával. Ezután írásba foglalja a reflektálás legfontosabb elemeit, majd az általa választott szolgálat kiértékelését missziológiai szempontból feldolgozza és előadja szeminárium formájában.

3. A szemináriumi bemutatást a szaktanár irányítja és a hallgatók csoportja visszajelző csoportként vesz részt benne.

4. A gyakorló teológus választhat, hogy proporcionálisan kezelve a témát főleg vagy a kérügma, vagy a koinónia, vagy a dikónia elemeit emeli ki és helyezi vizsgálódása fókuszába.

5. Fontos, hogy a szemináriumi dolgozat szem előtt tartsa az adott missziói szolgálat kielemzésekor és értékelésekor azt a lelkipásztori és gyülekezeti szerepet és szempontokat, amely a helyi gyülekezet missziói beágyazódotságát hivatott előmozdítani helyi és egyben világmissziói szinten és, – Ravasz László szavait idézve – célul tudja kitűzni „az egyház missziósítását és a misszió egyháziasítását.”

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató képes a misszió fogalmának tisztázására és átlátja mind az evangélium/evangelizálás és a misszió egymáshoz való viszonyát, mind pedig a misszió és egyház, a misszió és teológia kapcsolatát. Képes lesz az evangelizáció, koinónia es diakónia együttesében értelmezett misszió fogalmának meghatározására, a különbségek tisztázására, valamint a missio Dei trinitárius értelmezésére. Elsajátítja a missziológia terén létrejött paradigmaváltások lényegét és azokra reflektálni tud az Isten országa üdvtörténeti értelmezésének beágyazásában, valamint a kontextualizációs missziói modellek érttékelésében.

Általános kompetenciák

A kurzus elősegíti a hallgató eligazodását a missziói modellek között. A misszió inkarnációs modelljére reflektálni képes és összefüggésbe tudja hozni saját önreflexív életmódjával, valamint a gyülekezeti igehirdetés és lelkigondozás, valamint a gyülekezetvezetés lelkipásztori szolgálatában mindezeket hasznosítani képes. Eligazítást és támpontokat nyer az evangélizáció, a diakónia és a koinónia gyülekezeti gyakorlatához. Megérti a lelkipásztori identitás és életvezetés missziói spiritualitását és alkalmazni tudja a rábízott gyülekezetben.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 138
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 20
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 40
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 40
Személyre szabott konzultáció 10
Szorgalmi idő összesen 110

Vizsgáztatás

A vizsgáztatás egy szóbeli vizsga és a szeminárium jegyéből áll. A szóbeli vizsgán minden hallgató tételt húz egy előre elkészített tételsorból, mindegyik tétel egy elméleti témát tartalmaz. Ehhez számítjuk hozzá a szeminárium jegyét, a sikeres vizsgához a hallgatónak legalább ötösre kell teljesíteniük.