Gyülekezetépítési gyakorlat II

A kurzus célja a hallgatók ismeret-alkalmazási (pasztorációs, pojmenikai) készségének számbavétele és finomítása, valamint ekkléziasztikai érzékenységük fejlesztése.

A hallgatók szervezett és irányított gyülekezetépítési gyakorlaton vesznek részt. Miután az első félévben egy kis gyülekezet pasztorációs sajátosságaival megismerkedve ott végeztek gyülekezetépítési gyakorlatot, most egy nagyvárosi (kolozsvári) gyülekezet ekkléziasztikai keretei közt próbálgathatják pasztorációs készségeiket, illetve integrálhatják teológiai ismereteiket. Ezek a gyülekezetépítési gyakorlatok eddig a Kolozsvár-Hídelve, Kolozsvár-Felsőváros, Kolozsvár-Monostor és Kolozsvár-Újalsóváros gyülekezetekben történtek.

A családlátogatásokról (8-10 család hallgatónkként) minden hallgatónak egy jegyzéket kell készíteni. A meglátogatottak közül egy gyülekezeti taggal lelkigondozó beszélgetést kell folytatnia, melynek jegyzőkönyve a pojmenika szeminárium keretében kerül feldolgozásra. A családlátogatás jegyzékét és lelkigondozói jegyzőkönyvet a gyülekezetépítési gyakorlat végén, minősítés céljából, el kell küldeni a gyakorlat vezetőjének.

A hallgatók minden alkalommal egy sajátos gyülekezetépítési tervben vesznek részt. A hallgatók családlátogatásának célcsoportját vagy az ifjak jelentik, vagy az idősek, vagy a kisgyermekes családok, vagy az ifjú házasok, vagy egyszerűen a gyülekezet felmérése érdekében szervezett családlátogatásban vesznek részt.

Jó alkalmat jelentenek ezek a csapatmunka gyakorlására. Általában a lelkipásztorok, teológusok, körzetfelelős presbiterek együtt készítik elő és értékelik ki ezeket a pasztorációs tömböket, néha diakónusok, ifisek és vallásórások is részt vesznek bennük.

A gyakorlat általában Október elejétől advent I. vasárnapjáig tart.

Tevékenységek (idősek gyülekezeti integrációját célzó terv):
1. Családlátogatás presbiterekkel (kapcsolatfelvétel, helyzet-felmérés szociális érzékenységgel, információközlés a lelkipásztori hivatal felé)
2. Idősek, betegek meglátogatása (szükség esetén, presbiter nélkül)
3. Körzeti bibliaórákat szervezni az öregek számára
4. Hívogatás az istentiszteleti alkalmakra. Lehetőség szerint, megszervezni a meglátogatottak vasárnapi istentiszteleten való részvételét. Szállátás. Ifisek, gyermekek kísérő szolgálata.
5. Az istentiszteleten megkülönböztetett figyelmet fordítani rájuk! (Az igehirdetés fókuszában álljanak!)
6. A gyermekeket vallásórákon előkészíteni, hogy vasárnap egy rövid műsorral köszöntsék az időseket. (A vallásórák tematikában is kapcsolódjanak az idősek kérdésköréhez!)
7. Istentisztelet után, szeretetvendégségre hívni. (lehetőség szerint közös ebéddel)
8. Ha nem tudnak részt venni az istentiszteleteken, gondoskodni arról, hogy otthon kapcsolódhassanak be a gyülekezet istentiszteletébe! (Audio-vizuális eszközök használata.) Az ifiseket felkészíteni arra, hogy elvigyék és lejátsszák a felvételeket!
9. Kirándulást szervezni az idősek számára! (Jelzés értékű, ha a költségek egy részét az egyházközség költségvetése biztosítja.)
10. Színház-látogatást, vagy más kulturális programot szervezni számukra.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzus a lelkipásztori szolgálatra készülő teológiai hallgató gyakorlati kompetenciáit fejleszti.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 0 2
28 óra/szemeszter 0 0 28
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 50
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 10
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 22

Vizsgáztatás

A gyakorlati tevékenységeken való részvétel kerül értékelésre.