Homiletikai és liturgiai gyakorlat I

A gyakorló teológiai hallgató megismerkedik a gyülekezeti igehirdetés különböző formáival és betekintést nyer azok jellegzetes szerepébe, dinamikájába és a közöttük lévő összefüggésekbe. Alkalmazza az elsajátított homiletikai és írásmagyarázati elméleteket; begyakorolja és megerősíti írásmagyarázati és homiletikai kompetenciáit; gyakorolja a tapasztalat-alapú személyes és irányított tanulást, és beépíti ezt a tanulási formát a szolgálatába.

Ennek érdekében részt vesz azokon az igehirdetési alkalmakon, amelyeken a mentor prédikál, reflektál azokra (megfogalmazza a tanultakat) és a megfogalmazódott kérdéseket megbeszéli a mentorával. Rendszeresen és módszeresen készül azokra az istentiszteletekre, amelyeken ő prédikál, követve az elsajátított homiletikai elméletet és módszertant; ha szükség van rá, akkor kiigazítja az előkészületeket a szaktanár útmutatásai szerint; igehirdetéseire minden alkalommal reflektál tapasztalatai és a visszajelzések alapján; írásban reflektál a vizsgaistentisztelet bemutatására.
Dokumentálja az istentiszteletek előkészítését szakszerűen kitöltve a Studium-on a vonatkozó mezőket és emellett feltöltve ode 1) minden vasárnapidélelőtti prédikáció szövegét, 2) egy másik alkalommal elmondott prédikáció szövegét, 3) valamint a vizsgaistentisztelet előkészítését szemináriumi dolgozatként. A dokumentumokat .doc vagy .docx formátumban kell feltölteni.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A gyakorló teológus fejleszti és megerősíti azokat a képességeket, amelyek szükségesek az igehirdetés küldetésének teljesítéséhez, egy bibliai szöveg alapján jól felépített szöveg megszerkesztéséhez és kidolgozásához, illetve a liturgusi szerepe szakszerű és hivatásszerű betöltéséhez. Ebben segíti őt az igehirdetés gyakorlása valós gyülekezeti közegben, valamint a mentori kíséret. A gyakorló teológus fejleszti és megerősíti azon képességét, hogy önmagát szakmailag folyamatosan képezze. Ennek érdekében gyakorolja a kritikus és konstruktív reflektálást. Ebben segítik őt a személyes elmélkedés az előkészületről, a gyülekezet és a mentor visszajelzése, valamint a szaktanár visszajelzései.

Általános kompetenciák

A gyakorló teológus fejleszti és megerősíti azon képességét, hogy közvetítsen releváns üzeneteket, amelyek segítenek értelmes és beteljesedő életet élni, azon képességét, hogy értelmezzen életeseményeket a rítus segítségével, valamint a szakmai önképzés képességét.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
4 óra/hét 0 0 4
56 óra/szemeszter 0 0 56
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 160
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 80
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 20
Személyre szabott konzultáció 4
Szorgalmi idő összesen 104

Vizsgáztatás

A hallató érdemjegyet kap a vizsgaistentisztelet előkészítése (szemináriumi dolgozat), a videofelvételen bemutatott istentisztelet, a reflexiók és az előkészület esetleges kiigazítása alapján. Ez a jegy a végső jegy 75%-ét teszi ki.
A más alkalommal tartott istentiszteletek értékelése adja a végső jegy 25%-át.
Az érdemjegy csak akkor ítélhető oda, ha a hallgató dokumentálta a gyülekezetben végzett szolgálatait (feltöltötte az előkészületeket a Studium megfelelő felületére), és reflektált azokra. A végzett szolgálatoknak legkevesebb 80%-a aktuális, azaz a gyakorlat idején született, és saját szolgálat kell, hogy legyen.