Kórus I

A Protestáns Teológiai Intézetben régi hagyománya van az énekkari éneklésnek. Korábban az intézetben férfikar működött, a vegyeskart 1990-ben alapította Kovács László Attila teológiai tanár. Az énekkar két CD felvételt készített („Mely igen jó, az úristent dicsérni”-1994, „Énekeljetek az Úrnak új éneket!”-2000 ), 1993-ban németországi és erdélyi körútón énekelt, sok erdélyi és magyarországi gyülekezetben szolgált, valamint részt vett különböző kórustalálkozókon itthon és Magyarországon. A 35 tagú énekkar jelenlegi vezetője Benkő Timea, evangélikus teológiai tanár. A kórus műsorát az európai és a magyar egyházi kórusirodalom művei alkotják. Az énekkarban való éneklés célja a hallgatók zenei hallásának, előadói képességeinek fejlesztése, az éneklési és előadói technikák megtanulása, a hangszálak fiziológiai működésének megismerése, a tiszta, szép és kulturált énekhang képzésének elsajátítása. A kórusban való éneklés különleges közösségi élményének megtapasztalása. Az énekkarban való éneklés segítségével a hallgató közvetlen módon ismerkedhet meg az egyházi kórusirodalom darabjaival.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Kánonok és kórusművek igényes megszólaltatása, a helyes énekléshez szükséges légzés elsajátítása, érthető szövegmondás elsajátítása. A nemzetközi és magyar egyházi kórusirodalomban való jártasság.

Általános kompetenciák

A helyes énekléshez szükséges légzés elsajátítása segítségére lesz a hallgatónak abban, hogy lelkészi szolgálatában érthetően, tagoltan, és a hangszálakat kímélő módon énekeljen és beszéljen . Az énekkarban tapasztalt közösségi élmény segítségére lehet a hallgatónak abban, hogy ő megértse a csoportdinamika működését, és majd ő maga tudjon jól működő csoportokat, közösségeket, a gyülekezetet megszervezni és irányítani. Az előadói képességek fejlesztése a megismert darabokon keresztül.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 0 2
28 óra/szemeszter 0 0 28
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 38
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 10
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 0
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 10

Vizsgáztatás

A hallgatók az énekkari próbákon való tevékeny részvételre, valamint az énekkar fellépésein való részvételre kapnak minősítést. Fellépések 2014-2015 I félévében (ősz). A PTI tanévnyitó ünnepélye, reformációi és karácsonyi ünnepélye. 2014. október 14.- Szovjet Elhurcolások Emlékbizottsága által a Házsongárdi temető evangélikus sírkertjében állított emléktábla avatás, majd ökumenikus zenés áhítat a kolozsvári evangélikus templomban. 2014. október 16.- Kiállítás megnyitója a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen az 1944. Októberében szovjet fogságba elhurcolt civilek emlékére tartott nemzetközi konferencián.-2014. október 23.- Ökumenikus zenés áhítat a nagyváradi evangélikus templomban az 1944/45-ben Nagyváradról szovjet fogságra elhurcolt 560 német származású civil emlékére . 2014. november 1.- Reformációi istentiszteleti szolgálat a Monostori református gyülekezetben.2014. november 19.- CD felvétel: Melchior Vulpius, Vater, Abraham, erbarme dich mein című, Szentháromság utáni vasárnapra írt evangélium-motettájának felvétele. A CD felvétel a 2013. október 26-án tartott Bethlen Gábor és Európa. Nemzetközi tudományos konferencia anyagát közlő konferencia kötet mellékleteként a konferencia nyitó napján dr. Kovács András művészettörténész által tartott előadást egészíti ki. 2013. november 19.- A PTI dísztermében megrendezett őszi énekest.

Bibliográfia

Könyv