Bevezetés a homiletikába I

A homiletika a gyakorlati teológia azon diszciplínája, amely a prédikáció írásának és előadásának elméleti és gyakorlati tudnivalóit összegezi. A Teológiai Intézetbe frissen érkező hallgató az első félévben megismerkedik a gyakorlati teológia alapfogalmaival, betekintést nyer az ókori retorikába, megtanulja az anyaggyűjtés módszertanát, megismeri a szónoki eszközöket, és a nyilvános beszéd gyakorlásával elkezdi a prédikálásra való felkészülést.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A nyilvánosság előtti megszólaláshoz szükséges készségek fejlesztése, alapvető beszédírási módszertan elsajátítása.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 62
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 24
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 4
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 6
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 34

Vizsgáztatás

A hallgatók a vizsgán számot adnak a kiadott kurzus és a kötelező szakirodalom ismeretéről.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány könyvben

  • Gellérd Imre (1968): Az unitárius egyház istentisztelete és szertartásai. In: Négyszáz év: 1568–1968. Emlékkönyv az Unitárius Egyház alapításának négyszázadik évfordulója alkalmából . Kolozsvár: K. N., 48-62 old.
  • Pásztor János (1980): A prédikáció emberi szó. In: Hirdesd az Igét . Budapest: Református Zsinati Iroda, 36-48 old.
  • Fekete Károly (id.) (2000): Rendszeres teológia az igehirdetésben. In: A gyülekezetépítés szolgálatában. Válogatott előadások - tanulmányok a gyakorlati teológia tárgyköréből . Nemzetközi theologiai könyv 47. Budapest: Lux Kiadó, 207-212 old.