Teológiai angol nyelv I

Az angol teológiai nyelv megismerteti a hallgatót a leggyakrabban használt teológiai szakkifejezésekkel, képessé teszi arra, hogy azokat szövegkörnyezetben felismerje, összefüggésében értse és szabatosan használja írásban és beszédben. Fejleszti a hallgató olvasási és kommunikációs készségét angol teológiai nyelven.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az első félévben a hallgató megismeri az angol teológiai nyelv sajátosságait és elsajátításának fortélyait, elkezdi összegyűjteni a saját aktív angol teológiai szókincsét, megtanul angol teológiai nyelven nagyobb hatékonysággal olvasni és írni. A hallgató megismeri és elsajátítja az angol nyelvű teológiai gondolkodás alapfogalmait, helyesen használja azokat, olvas, fordít és írásban fogalmaz angol teológiai szövegeket.

Általános kompetenciák

A hallgató megismeri és elsajátítja az angol nyelvű teológiai gondolkodás alapfogalmait, helyesen használja azokat, olvas, fordít és írásban fogalmaz angol teológiai szövegeket.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 2 0
28 óra/szemeszter 0 28 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 78
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 28
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 14
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 6
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 50

Vizsgáztatás

A vizsga a félév tartama alatt megírt témazáró rögtönzések és elbeszélgetések összessége, melyet félév végén egy általános írásbeli felmérő dolgozat zár.

Bibliográfia

Könyv