Művészettörténet

A tárgy célja a művészettörténet stíluskorszakainak és szakterületeinek megismerése, az erdélyi és a protestáns egyházművészet sajátosságainak elsajátítása, egyházművészeti örökségünk megóvási lehetőségeinek ismertetése.

A félév során dióhéjban tekintjük át Európa és Erdély középkori és újkori művészetét, az ókeresztény művészettől a barokk művészetig. Az európai művészeti korszakokkal párhuzamosan beszélünk az erdélyi sajátosságokról, egyetemes és erdélyi példákon keresztül. A félév második felében a művészettörténeti ismereteknek az egyházi ingó- és ingatlan vagyon kezelésében betöltött szerepéről, az erdélyi protestáns egyházművészet sajátosságairól, valamint az épített és tárgyi örökség károsodásairól és megóvási lehetőségeiről esik szó.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri a művészettörténeti stíluskorszakok jellemzőit, felismeri és értelmezni tudja az erdélyi protestáns egyházművészet sajátosságait, a műemlékvédelmi és műtárgyvédelmi alapismeretek elsajátítása révén hatékonyan jár el az épített és tárgyi örökség védelmében, állagmegóvásában.

Általános kompetenciák

A hallgató megismeri az egyetemes és erdélyi művészetet, elsajátítja és érzékeli a művészettörténeti folyamatok és a történeti háttér közötti összefüggéseket, fejleszti az esztétikai érzékét.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 62
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 20
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 4
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 34

Vizsgáztatás

A féléves jegyet az órai tevékenység (15%), a félévi dolgozat (15%) és az írásbeli vizsga (70%) eredményei adják. A vizsga az előadás anyagából és a könyvészetből áll össze.