Evangélikus liturgika gyakorlat VI

A liturgika gyakorlat anyagát az érvényben levő Ágenda szerinti istentiszteleti rendek, valamint a liturgia részét képező, az énekeskönyvben megtalálható liturgikus énekek képezik. A hallgatóknak el kell sajátítanuk az istentiszteleti rendeket, a liturgikus énekeket, a kötött szövegeket (vótumokat), valamint szert kell tegyenek a liturgia proprium részei megszerkesztésére, megírására való jártasságra. A dallamok elsajátítása mellett a liturgia egyes elemeivel kapcsolatosan teológiai-tartalmi tájékozódásra, valamint alapvető himnológiai ismeretekre (zsoltártónusok, imatónusok, olvasó-tónusok) is szert tesznek a hallgatók. A gyakorlat hangsúly fektet a liturgikus térben való mozgás, beszéd és éneklés gyakorlására is.

Az istentiszteleti rendek tanítása, illetve elsajátítása 6 félévre felosztott rotációban történik. A Liturgika gyakorlat VI az egyházi évvel, ezen belül a húsvéti ünnepkör sajátos istentiszteleti alkalmaival, annak jellegzetes liturgiai elemeivel foglalkozik (nagyböjti, nagyheti és húsvéti liturgikus énekek, liturgikus szövegek, jellegzetes jelképek, liturgikus cselekmények).

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A liturgika gyakorlat folyamán a hallgatók elsajátítják az érvényben levő Ágenda szerinti istentiszteleti rendeket, valamint a liturgia részét képező, az énekeskönyvben megtalálható liturgikus a kötött szövegeket (vótumokat). A gyakorlatok eredményeként a hallgatók képesek lesznek megszerkeszteni és megforgalmazni egy-egy istentiszteleti alkalom liturgiájának változó elemeit (proprium – imádságok, énekek, prédikáció), valamint elsajátítják a liturgikus énekek, szövegek teológiai-tartalmi jellemzőit, jártasak lesznek a liturgia elemeire vonatkozó himnológiai ismeretekben (zsoltártónusok, imatónusok, olvasó-tónusok). A gyakorlat eredményeként a hallgatók megtanulnak szakszerűen , az istentisztelet méltóságához mérten és a gyakorlati elvárásoknak megfelelően mozogni, beszélni és énekelni a liturgikus rétben. A Liturgika gyakorlat VI tananyagának köszönhetően a hallgatók ismerni fogják a húsvéti ünnepkör hagyományos istentiszteleti alkalmainak liturgiáját, azok sajátos elemeit, érteni fogják, és helyesen tudják majd alkalmazni az ünnepkörhöz kapcsolódó sajátos jelképeket és liturgikus cselekményeket. Ezek mellett ismerni fognak a gyakorlatból már kikopott, elfeledett, de értékes istentiszteleti alkalmakat, valamint új,alternatív istentiszteleti lehetőségeket is.

Általános kompetenciák

A liturgika gyakorlat folyamán a hallgató megtanul helyesen énekelni, beszélni, elsajátítja a természetes, de alkalomhoz szabott testtartást, fejleszti előadói képességét és gazdagítja általános műveltségét.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
1 óra/hét 0 0 1
14 óra/szemeszter 0 0 14
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 61
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 20
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 5
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 47

Vizsgáztatás

A hallgatók óráról-órára megtanulják és felmondják a kiadott liturgikus szövegeket, énekeket. A félév folyamán több alkalommal házi dolgozatban imádságokat, liturgikus szövegeket írnak. A hallgatók minősítést kapnak a liturgikus éneklésre, liturgikus szövegek mondására, a liturgikus térben való mozgásra.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány könyvben

  • Adorjáni Zoltán (1992): Ünnepeink. In: Erdélyi Református Naptár az 1993. évre . Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 34-40 old.

Tanulmány folyóiratban