Kórus II

A Protestáns Teológiai Intézetben régi hagyománya van az énekkari éneklésnek. Korábban az intézetben férfikar működött, a vegyeskart 1990-ben alapította Kovács László Attila teológiai tanár. Az énekkar két CD felvételt készített („Mely igen jó, az úristent dicsérni”-1994, „Énekeljetek az Úrnak új éneket!”-2000 ), 1993-ban németországi és erdélyi körútón énekelt, sok erdélyi és magyarországi gyülekezetben szolgált, valamint részt vett különböző kórustalálkozókon itthon és Magyarországon. A 35 tagú énekkar jelenlegi vezetője Benkő Timea, evangélikus teológiai tanár. A kórus műsorát az európai és a magyar egyházi kórusirodalom művei alkotják. Az énekkarban való éneklés célja a hallgatók zenei hallásának, előadói képességeinek fejlesztése, az éneklési és előadói technikák megtanulása, a hangszálak fiziológiai működésének megismerése, a tiszta, szép és kulturált énekhang képzésének elsajátítása. A kórusban való éneklés különleges közösségi élményének megtapasztalása. Az énekkarban való éneklés segítségével a hallgató közvetlen módon ismerkedhet meg az egyházi kórusirodalom darabjaival.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Kánonok és kórusművek igényes megszólaltatása, a helyes énekléshez szükséges légzés elsajátítása, érthető szövegmondás elsajátítása. A nemzetközi és magyar egyházi kórusirodalomban való jártasság.

Általános kompetenciák

A helyes énekléshez szükséges légzés elsajátítása segítségére lesz a hallgatónak abban, hogy lelkészi szolgálatában érthetően, tagoltan, és a hangszálakat kímélő módon énekeljen és beszéljen . Az énekkarban tapasztalt közösségi élmény segítségére lehet a hallgatónak abban, hogy ő megértse a csoportdinamika működését, és majd ő maga tudjon jól működő csoportokat, közösségeket, a gyülekezetet megszervezni és irányítani. Az előadói képességek fejlesztése a megismert darabokon keresztül.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 0 2
28 óra/szemeszter 0 0 28
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 38
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 10
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 0
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 10

Vizsgáztatás

A hallgatók az énekkari próbákon való tevékeny részvételre, valamint az énekkar fellépésein való részvételre kapnak minősítést. Fellépések 2014-2015 II félévében (tavasz). A PTI húsvéti ünnepélye, pünkösdi és évzáró ünnepélye. 2015. február-Kórushétvége. 2015. március- Kolozsvári Egyetmista Kórusok Találkozója. 2015. március- Istentisztelet a Marosvásárhely Szabadi úti református templomban. 2015.április- lelkészkórusok találkozója, Szatmárnémeti. 2015. július- Kórustábor és CD felvétel a PTI vegyeskarának 25 évfordulójára.