Introducere în Omiletică I

Omiletica este disciplina de practică teologică care se ocupă de teoria şi practica predicii. Studenții vor cunoaște principalele noțiuni ale teologiei practice, vor avea o idee despre retorica antică, și prin exersarea orațiunii în fața publicului, vor începe pregătirea pentru a scrie și spune predici.

Competențe

Competențe specifice

Dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru vorbirea in fața audienșei, însușirea metodologiei de scriere a predicii.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 2 0
28 ore/semestru 0 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 52
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 24
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 0
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 0
Total studiu individual 24

Examinare

Studenții vor da examen din meterialul predat și bibliografia aferentă.

Bibliografie

Carte

Articol în carte

  • Gellérd Imre (1968): Az unitárius egyház istentisztelete és szertartásai. In: Négyszáz év: 1568–1968. Emlékkönyv az Unitárius Egyház alapításának négyszázadik évfordulója alkalmából . Cluj-Napoca: K. N., pp. 48-62
  • Pásztor János (1980): A prédikáció emberi szó. In: Hirdesd az Igét . Budapesta: Református Zsinati Iroda, pp. 36-48
  • Fekete Károly (id.) (2000): Rendszeres teológia az igehirdetésben. In: A gyülekezetépítés szolgálatában. Válogatott előadások - tanulmányok a gyakorlati teológia tárgyköréből . Nemzetközi theologiai könyv 47. Budapesta: Lux Kiadó, pp. 207-212