Omiletică practică VI

Competențele vizate sunt: cunoașterea metodelor de compunere și prezentare a predicilor, cu specific de Rusalii si de confirmatie; cunoașterea metodelor de evaluare ale predicii, și punerea lor în practică după fiecare prelegere susținută de studenți. Competena specifica este cunoasterea si punerea in practica a predicii Rusaliilor si cea a predicii pentru confirmatie..

Competențe

Competențe specifice

Competențele vizate sunt: cunoașterea metodelor de compunere și prezentare a predicilor, cu specific de rusalii si predici pentru confirmatie; cunoașterea metodelor de evaluare ale predicii, și punerea lor în practică după fiecare prelegere susținută de studenți. Competenta specifica este cunoasterea si punerea in practica a predicii botezului si cea a predicii pentru tineret

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
3 ore/săptămână 0 0 3
42 ore/semestru 0 0 42
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 68
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 18
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 6
Tutoriat 0
Total studiu individual 26

Examinare

Studentii vor scrie predici si le vor spune in fata comunitatii

Bibliografie

Carte