Omiletică I

Prelegerile semestrului I determină locul omileticii în cadrul teologiei practice pentru a promova orientarea teologică al studentului. Apoi justifică teologic predica ca slujbă bisericească unică, care nu poate fi substituită cu nici o altă formă de comunicare cu scopul de a consolida convingerea studentului despre însemnătatea acestei slujbe. Apoi prezintă detaliat rolul pastorului și congregației în prepararea slujbei, mai ales a predicii. Arată, că analiza generală și specială a congregației este indispensabil în prepararea predicii. Totodată accentuează rolul predicatorului, mai ales a reflexiei personale, și circumscrie acest proces.

Competențe

Competențe specifice

Studentul este conștient de caracteristicile propovăduirii și de raporturile dintre știința omileticii și celelalte discipline din cadrul teologiei practice și cunoaște interacțiunile între ele. Este ferm convins de unicitatea predicii ca mediu de comunicare a evangheliei. Are capacitatea ca prin analiza eclesziastică să-și formeze o imagine adecvată în general despre congregația și în special despre ascultătorii locali, la care se va adresa. În consecință va ține cont de ascultătorii în rândul preparării slujbei. Este capabile să vadă raportul dintre personalitatea sa și propovăduire.

Competențe generale

Studentul însușește metodologia scrierii discursului, care îl ajută în conceperea și redactarea predicii, precum și cunoștințele care îl ajută să se manifeste liber în public și să percepe comunitatea la care se adresează.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 2 0
28 ore/semestru 0 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 75
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 0
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 0
Total studiu individual 75

Examinare

Examenul are ca scop verificarea cunoștințelor teoretice legate de disciplina omileticii. Verificarea se face prin întrebări delimitate.

Bibliografie

Carte